Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Historia szkoły

            Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie swymi korzeniami sięga początków dwudziestego stulecia.

       W gorącym dla historii nie tylko Polski 1905 roku z inicjatywy Ordynacji Zamojskiej utworzono w Klemensowie prywatną szkołę powszechną dla dzieci pracowników cukrowni. Otwarciu polskiej szkoły w Klemensowie sprzeciwiały się władze rosyjskie, które nie uwzględniały starań ordynacji. W tej sprawie do Kuratorium w Warszawie udała się delegacja pracowników cukrowni z dyrektorem na czele i po długich pertraktacjach szkoła została otwarta. Jej kierownikiem został pan Paweł Płatek.

Szkoła w Klemensowie przeszła pod zarząd administracji państwowej w 1934 roku.  W latach 1935 – 1955 kierowniczką szkoły była Zuzanna Zielińska, a od roku szkolnego  1955/56 – pan Jan Królikowski. Dzięki jego staraniom w roku szkolnym 1958/59 rozpoczęte zostały prace związane z rozbudową szkoły. Do istniejącego budynku dobudowane zostało nowe skrzydło, w którym mieściły się cztery sale lekcyjne. 25 sierpnia 1960 roku dobudowana część szkoły została oddana do użytku. Szybkie prace budowlane były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownika szkoły, społeczności lokalnej i kierownictwa cukrowni „Klemensów”. Rozpoczęcie roku szkolnego 1960/61 miało szczególnie uroczysty charakter ze względu na oddanie do użytku nowych sal szkolnych. Do siedmioklasowej szkoły uczęszczało 112 uczniów.

        Szkoła w Klemensowie przechodziła różne koleje: była siedmioklasową szkołą podstawową, punktem filialnym, w którym uczyły się dzieci z klas I – IV. Wtedy nasi uczniowie kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie.

W związku z włączeniem Klemensowa w granice administracyjne miasta Szczebrzeszyn w 1995 roku szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie.

       W wyniku reformy oświaty w 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie stała się szkołą podstawową o pełnym stopniu organizacyjnym. I tak jest do dziś. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było zniesienie dwuzmianowości, które miało miejsce w grudniu 2003 roku i było możliwe dzięki pozyskaniu i adaptacji pomieszczeń.

W przeciągu  stuletniej historii naszej szkoły funkcje kierownika lub dyrektora pełnili: Paweł Płatek (1905 – 1934), Zuzanna Zielińska (1935 – 1955), Jan Królikowski (1955/56 – 1969/70), Teresa Królikowska (1970/71 – 1991), Jadwiga Sokół (1991 – 1996/97), Elżbieta Szyduczyńska (1997/98 – 2002), Jolanta Szpunar (2002 – do chwili obecnej).

Ponadto obowiązki dyrektora szkoły po kilka miesięcy pełniły nauczycielki: E. Hanaka (1996), J. Strzałka (2002).

       Należy podkreślić, że nasza szkoła zawsze była w dobrych rękach. Wszyscy pełniący kierowniczą funkcję dbali o jak najlepszy jej wizerunek. Podejmowali szereg działań, które miały z jednej strony poprawić sytuację lokalową placówki, z drugiej zaś przyczynić się  do podniesienia efektów dydaktyczno – wychowawczych uczniów.

       Nie sposób wymienić wszystkich prac modernizacyjno – remontowych, które przeprowadzono w szkole w latach 1970 – 2006.

Do najważniejszych należą: dobudowanie sanitariatów ( rok szk.1992/93),wymiana instalacji CO i punktów świetlnych( rok szk 1993/94), wymiana podłóg(1997 r.),układanie płytek na placu apelowym, chodnik przed szkołą (2001 r.),plac zabaw dla dzieci (2001 r.),malowanie dachu i odbudowa kominów (2002 r.),pozyskanie i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale lekcyjne i pracownię komputerową (2004 r.),wykonanie elewacji na dobudowanej części szkoły, wymiana dachu na sanitariatach, docieplenie sanitariatów oraz wykonanie elewacji i odwodnienia wokół budynku (2005 r.),wykonanie boiska do piłki siatkowej i koszykowej(2005r.), gruntowny remont korytarza i pokoju nauczycielskiego (2006 r.).

           Wszystkie prace modernizacyjno – remontowe przeprowadzone w szkole, zwłaszcza te, w ostatnim czasie były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu rodziców, dyrektora szkoły, nauczycieli i wsparciu finansowemu organu prowadzącego.

Nasza placówka zawsze mogła liczyć na zrozumienie ze strony burmistrza Miasta   i Gminy Szczebrzeszyn pana Piotra Mateja, pana Mariana Mazura oraz Rady Miejskiej. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy sytuacja finansowa gminy jest trudna zawsze mogliśmy liczyć na niezbędne środki potrzebne do przeprowadzenia koniecznych remontów, co w połączeniu z ogromnym wkładem pracy naszych rodziców daje konkretne efekty; nasza szkoła na przekór trudnym czasom, pomimo, że jest już nobliwą stulatką – staje się coraz nowsza i coraz piękniejsza.

       Pomoc uzyskaliśmy zarówno od tych, którzy wyrośli z naszego środowiska i w jakiś sposób są związani z naszą szkołą, jak i od tych, którym bliskie jest wychowanie młodego pokolenia.

W roku szkolnym 2002 pojawiły się pierwsze plany zdobycia Patrona szkoły, nadania jej imienia i wręczenia sztandaru. W roku szkolnym 2004/05 uruchomiono procedury związane z realizacją tych zamierzeń, które uwieńczone zostały sukcesem w dniu 31 maja 2006 roku, kiedy to odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Szczebrzeszynie imienia Róży Zamoyskiej i wręczenie sztandaru.

Kolejne kroki – zdobywania imienia Róży Zamoyskiej

 

 

 

      Uroczystość nadania naszej szkole imienia Róży Zamoyskiej poprzedziło wiele różnych poczynań, które miały na celu przygotować całą społeczność szkoły do tego wielkiego, szkolnego święta.

 

             Pierwszym, kto wie czy nie najważniejszym krokiem było dokonanie wyboru Patrona szkoły. Trudne czasy początków III tysiąclecia stawiają przed postacią Patrona duże wymagania. Musi to być ktoś, kto w dobie upadku autorytetów pokaże młodemu pokoleniu, że warto stawiać sobie wysokie wymagania, w dobie wzrastającego konsumpcjonizmu warto bardziej być niż mieć, w dobie coraz bardziej powszechnego zobojętnienia na potrzeby innych warto służyć innym i otaczać ich opieką.

Szukaliśmy Patrona, którego postać pomoże nam to co tradycyjne, piękne i szlachetne połączyć z odważnym stawaniem przed wyzwaniami współczesności. Jednocześnie chcieliśmy, aby Patron naszej szkoły był w jakiś sposób związany z piękną, roztoczańską ziemią, z najbliższym kawałkiem naszej Ojczyzny.

          Rozpatrywaliśmy trzy propozycje: osobę Ojca Św., Jana Pawła II, postać ordynatowej Róży z Żołtowskich Zamoyskiej oraz zbiorowego bohatera zamojskiej ziemi z czasów II wojny światowej – Dzieci Zamojszczyzny.

Nasz wybór dokonany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców padł    na Różę Zamoyską, jako Tę, która swoim życiem realizowała zasady głoszone przez Jana Pawła II i swoją troską i opieką otoczyła dzieci, którym groziła śmierć lub germanizacja.

 

       Pierwszy krok – wybór Patrona – pociągnął za sobą kolejne. Trzeba było nieco bliżej poznać dzieje Rodziny Zamoyskich, więc zorganizowaliśmy wycieczki do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz do Muzeum Zamojskiego w Zamościu, gdzie mogliśmy obejrzeć pamiątki związane z rodem Zamoyskich na wystawie „Od Jana do Jana”. Zapoznaliśmy się też wtedy z materiałami źródłowymi o Róży Zamoyskiej. Odwiedziliśmy  miejsce spoczynku Zamoyskich w Katedrze oraz oddaliśmy hołd pomordowanym w miejscu pamięci na Rotundzie Zamojskiej. Wyjazdy, zwłaszcza ten ostatni, utwierdziły nas w słuszności i trafności wyboru Osoby Patrona.

 

        W roku 2005, w którym przypadało 100-lecie istnienia naszej placówki, mogliśmy złożyć na ręce syna ostatniego Ordynata Ordynacji Zamojskiej prośbę, o nadanie szkole imienia Róży Zamoyskiej. Nasza prośba została przyjęta i zaaprobowana przez Prezydenta Marcina Zamoyskiego.

      Następnie zwróciliśmy się do Burmistrza Szczebrzeszyna o zaakceptowanie naszych starań i wysiłków związanych z nadaniem szkole imienia. Złożyliśmy wniosek o przygotowanie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Szczebrzeszynie imienia Róży Zamoyskiej.

Dalsze prace związane z nadaniem szkole imienia miały na celu jak najlepsze poznanie osoby Róży Zamoyskiej, jej działalności w okresie II wojny światowej oraz poznanie czasów, w jakich przyszło Jej żyć. Chcieliśmy zgromadzić jak najwięcej wiadomości o naszej Patronce oraz upowszechnić je wśród uczniów naszej szkoły.

W związku z gromadzeniem informacji o życiu Róży Zamoyskiej pani dyrektor nawiązała kontakt z historykiem, panią Haliną Matławską, która osobiście znała Różę Zamoyską i jest autorką wielu artykułów na temat Żony Ordynata, Jana Zamoyskiego. Pani Matławska oprócz artykułów udostępniła nam tekst, stanowiący kanwę części artystycznej, która uświetniła naszą majową uroczystość.

Dużą pomoc uzyskaliśmy od dyrektora Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu, pana Jana Czochry. Udostępnił  on naszej szkole materiały dotyczące życia  wspólnej patronki.

Przedstawiciele rady pedagogicznej uczestniczyli w konferencji naukowej „Zamoyscy w dziejach Polski” zorganizowanej przez Prezydenta Zamościa, Burmistrza Szczebrzeszyna   i rektora UMCS.

Ponadto dyrektor szkoły obejrzała prezentację projektów historycznych p.t. „Wojna, okupacja, opór, ludobójstwo na Zamojszczyźnie”. Jeden z referatów poświęcony był działalności Róży Zamoyskiej.

Zdobytych wiadomości nie mogliśmy pozostawić tylko dla siebie, dlatego też postanowiliśmy upowszechnić je wśród uczniów okolicznych szkół.

 Najlepiej wiedza „dociera” do innych, gdy sprawdzona ma być jakąś atrakcyjną formą ... Stąd też zrodziła się idea Konkursu Wiedzy o życiu Róży Zamoyskiej. Zaprosiliśmy do niego uczniów z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwszy etap konkursu odbył się

 

22 lutego 2006 roku w szkołach macierzystych, a 6 marca mogliśmy z wielką radością w murach naszej szkoły powitać 69 finalistów. Przybyli do nas wtedy uczniowie ze szkół podstawowych w Bodaczowie, Niedzieliskach, Wielączy i Wielączy Kolonii oraz gimnazjaliści ze Szczebrzeszyna, Bodaczowa, Michalowa i Zwierzyńca. Podsumowanie tego konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 12 kwietnia 2006 roku i miało uroczystą oprawę.Nagrody wręczył laureatom Burmistrz Szczebrzeszyna, pan Marian Mazur, który był także ich sponsorem. Jedną nagrodę w tym konkursie ufundował sponsor prywatny, pan Dariusz Czuk.


Kolejnym niezwykle istotnym przedsięwzięciem było wykonanie projektu sztandaru oraz znalezienie jego wykonawcy

 

 

 

 

W szkole urządziliśmy także Kącik Patrona, podobne powstały w salach lekcyjnych.

 

     Nasze działania zostały pozytywnie odebrane przez organ prowadzący i dnia 27 marca 2006 roku delegacja złożona z dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie. Wysłuchaliśmy wtedy uchwały         Nr XLIV/235/06 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Szczebrzeszynie imienia Róży Zamoyskiej. Radni zatwierdzili ją jednogłośnie.

Równolegle do zadań związanych ze zdobywaniem wiadomości o naszej Patronce podjętych zostało szereg działań mających na celu zgromadzenie funduszy na zakup sztandaru i organizację uroczystości nadania szkole imienia. Tutaj z pomocą przyszli nam rodzice, którzy pomogli pozyskać sponsorów. Otrzymaliśmy od nich pomoc, zarówno finansową, jak i rzeczową.

      Do pozyskiwania funduszy na sztandar włączyli się także uczniowie i nauczyciele, wykonując kartki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które potem zakupili rodzice i nauczyciele. Dzieci przynosiły także maskotki, które w połączeniu z upominkami pozyskanymi od sponsorów stały się fantami na loteriach z okazji choinki szkolnej oraz Festynu Wiosennego.

             W polskiej tradycji przed ważnym wydarzeniem, świętem połączonym z przyjazdem gości robi się generalne porządki często połączone z różnymi remontami i naprawami. Chcieliśmy uczynić zadość i tej tradycji. Czas ferii upłynął nam na pracach związanych  z poprawą wizerunku szkoły. 

 

 

     Dzięki funduszom otrzymanym od organu prowadzącego, zaangażowaniu osobistemu dyrektora szkoły i społecznej pracy wielu rodziców i nauczycieli wykonano szereg prac remontowo – modernizacyjnych w szkole. Wyremontowano korytarz, gabinet dyrektora z pokojem nauczycielskim, pomalowano sale lekcyjne. Na ile te prace zmieniły obraz naszej szkoły ocenią najlepiej Ci z Państwa, którzy odwiedzali naszą placówkę wcześniej.

 

 

Podsumowaniem działań mających na celu zdobycie funduszy na zorganizowanie uroczystości nadania naszej szkole imienia było przygotowanie przez rodziców „Festynu Wiosennego”.  Stał się on dobrą okazją do upowszechnienia wiedzy o Róży Zamoyskiej w środowisku lokalnym, dał możliwość pokazania, że mieszkańcy Klemensowa potrafią zjednoczyć siły we wspólnej pracy i wspólnej zabawie. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi MDK w Szczebrzeszynie panu Wojciechowi Świergoniowi za pomoc w organizacji festynu.

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )